بهمن 99

در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط در شهر اهواز برگزار گردید.


محور هاي همايش

 

Allergy and Immunotherapy of Allergic Disease
Cancer Immunology

Cancer Immunotherapy
Computational Immunology and Systems Biology
Diagnostic Methods in Immunology
Ethics
Immunology of Exercise, Aging, and Nutrition
Immune Cell Therapy
Immunology of Infectious Diseases: Bacteria and Fungi
Immunology of Infectious Diseases: Viruses
Immunology of Mycobacterium Tuberculosis
Immunoparasitologyمقالات پذیرش شده در